EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


AKTUALITY

2% dane

Ďakujeme všetkým darcom 2% z dane za podporu našej školy.

8. 4. 2021

Dejepisná olympiáda 2020/2021 – krajské kolo

Dňa 22. marca 2021 sa konalo dištančné krajské kolo Dejepisnej olympiády. Našu školu reprezentovali traja žiaci a dosiahli pekné výsledky.

Michaela Krebesová (II.C) sa v kategórii A umiestnila na 2. mieste a postupuje do celoslovenského kola. Lucia Balážová (II.C) sa v kategórii B umiestnila na 2. mieste a postupuje do celoslovenského kola. Daniel Dobiš (IV) sa v kategórii C zaradil medzi úspešných riešiteľov.

Srdečne gratulujeme a prajeme mnoho ďalších úspechov!

PhDr. Monika Siváková

23. 3. 2021

MATURITNÁ SKÚŠKA 2021

Branislav Gröhling: Maturitná skúška bude odrážať štyri roky práce maturantov

Známka z internej časti maturitnej skúšky sa v školskom roku 2020/2021 vypočíta podľa priemeru známok žiakov za ich celé štúdium. Maturanti tak odstanú známky na maturitnom vysvedčení podľa výsledkov ich práce za celé obdobie štúdia. Ruší sa tiež písomná forma internej časti maturitnej skúšky, teda sloh. Rozhodol o tom minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling, rovnaký postup zvolil šéf rezortu školstva aj v minulom roku. Dôvodom je najmä intenzívnejšia druhá vlna koronavírusu, s tým spôsobené prerušenie dochádzky do škôl v tomto školskom roku či ťažko predvídateľná epidemiologická situácia na Slovensku v budúcich týždňoch.

Školské vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 14. mája 2021.

Žiaci posledných ročníkov stredných škôl budú v tomto školskom roku maturovať administratívne. Výsledky maturitnej skúšky určia školy, rovnako ako vlani, aritmetickým priemerom z výsledkov žiaka počas celého štúdia na strednej škole. Priemer známok sa vypočíta zo všetkých koncoročných vysvedčení žiaka a z posledných dvoch polročných vysvedčení.

„Vzhľadom na pandemickú situáciu sme 4. januára 2021 oznámili zrušenie externej časti maturít, teda písomné testy. Do konca marca sme mali následne informovať o termíne písomnej formy internej časti, teda slohu. Ten sa ruší. Známka ústnej maturity, praktickej maturity a jej teoretickej časti sa vypočíta podľa priemeru známok žiaka z predmetu. Všetky technické veci upresňujeme v rozhodnutí, ktoré nájdete na webe ministerstva,“ ozrejmil minister školstva. Žiak, ktorý má záujem prejsť klasickou maturitou, napríklad, aby dostal lepšiu známku, môže požiadať o tradičnú formu ústnej maturity.

Riaditelia stredných škôl do 3. mája určia skupiny príbuzných predmetov, ktoré sa budú počítať do výslednej známky. Do úvahy sa berú koncoročné známky zo všetkých ročníkov pri 4-ročných a 5-ročných programoch a následne aj polročné známky z posledných dvoch rokov. Pri 8-ročných programoch sa berú do úvahy známky z posledných 4 ročníkov a polročné známky z posledných dvoch rokov. Do 10. mája sa na školách uskutoční koncoročná klasifikácia, vrátane komisionálnych skúšok. Žiaci dostanú spriemerovanú známku do 19. mája 2021. Výučba v posledných ročníkoch stredných škôl sa naďalej uskutočňuje a žiaci sa musia aj naďalej zúčastňovať prezenčnej formy výučby.

Maturita podľa priemeru sa tak ako minulý rok vzťahuje na štyri povinné predmety. Všetci žiaci dostanú známky zo štyroch povinných predmetov. Ak má žiak piaty alebo šiesty dobrovoľný predmet, maturuje z neho ústne, rovnako ako minulý rok alebo do 30. apríla môže zrušiť skúšku z dobrovoľného predmetu. Ústne maturity na žiadosť žiaka sa uskutočnia v termíne od 31. mája 2021.

„Známka žiaka na maturite tak bude odrážať celé 4 roky jeho práce a jeho kontinuálne výsledky počas celého štúdia na strednej škole. Títo žiaci sa učili počas celého štúdia, boli 4 roky preverovaní, známkovaní a hodnotení a pripravovali sa či už na ďalšie štúdium alebo na prácu. Tieto roky sa premietnu do ich výsledného hodnotenia. Podobný prístup pre nepriaznivú pandemickú situáciu zvolili krajiny ako Írska republika, Severné Írsko, Wales či Škótsko,“ doplnil minister.

Rozhodnutie ministra školstva aj bližšie informácie k organizácii maturít v školskom roku 2020/2021 sú k dispozícii na web stránke ministerstva školstva.

26. 2. 2021

Zapojte sa do súťaže pre stredoškolákov a hrajte o astronomické ceny

Vedeli by ste žiť na Marse? Ak máte nápad, ako prežiť na červenej planéte, pripravte projekt na simulovanú marťanskú misiu. Svetoznáma astrobiologička Dr. Michaela Musilová, riaditeľka misií, zrealizuje víťazný experiment vo výskumnej vesmírnej stanici HI-SEAS na Havaji.

Prihláste sa do tretieho ročníka prestížnej súťaže Misia Mars 3, určenej pre študentov stredných škôl, ktorí sa zaujímajú o prírodné vedy a techniku a majú ambície využiť svoje vedomosti aj za hranicami Zeme. Budete mať jedinečnú možnosť spolupracovať s uznávanou mladou vedkyňou, ktorá zapája slovenských študentov a školy do celosvetového výskumu. Počas jednej zo simulovaných misií budete s Michaelou Musilovou koordinovať Váš projekt a zadávať jej inštrukcie priamo počas jeho realizácie. Tri víťazné projekty budú predstavené v časopise Quark.

Zaregistrujte sa na stránke www.misiamars.sk v termíne 18. február – 9. máj 2021 ako jednotlivec alebo tím maximálne piatich študentov pod vedením odborného garanta (učiteľa) a vyhrajte hodnotné ceny pre Vás aj Vašu školu. Každý súťažiaci získa po registrácii štartovací marťanský balíček s darčekovými predmetmi. Vytvorte za asistencie svojho učiteľa vedecko-technický projekt, ktorý budú môcť využiť astronauti na simulovaných marťanských misiách alebo bude mať prínos pre budúci život na bájnej červenej planéte. Projekt je potrebné predstaviť v dvojminútovom videu formou ústnej prezentácie alebo zdokumentovaním postupu jeho realizácie a video nahrať do online formulára.

Tri najlepšie projekty, ktoré vyberie odborná porota, predstavia ich autori v zábavno-vzdelávacom centre Energoland v Mochovciach v polovici júna 2021. Na základe prezentácií jednotlivých tímov rozhodne porota o konečnom umiestnení, všetky tri tímy vyhrajú atraktívne ceny. Víťazný projekt zrealizuje na jednej zo svojich simulovaných misií jej veliteľka Michaela Musilová spolu s tímom medzinárodných vedcov. Pre víťazov je pripravená jedinečná exkurzia do Space Expo, návštevníckeho centra Európskej vesmírnej agentúry v Holandsku. Nenechajte si ujsť vstup do modelu medzinárodnej vesmírnej stanice alebo možnosť vidieť originálnu kapsulu Soyuz, v ktorej letel do vesmíru v roku 2004 holandský astronaut André Kuipers.

Pri tvorbe projektu sa môžete inšpirovať experimentmi z minulých ročníkov súťaže, počas ktorých študenti využili biologický odpad výskumníkov na tvorbu recyklovanej vody na hydroponické (bez pôdy v roztoku) pestovanie rastlín na stanici, či zisťovali, aký vplyv má rozdielna gravitácia a množstvo slnečného svitu na úrodnosť ľuľka zemiakového na Marse. Celosvetový ohlas i úspech zaznamenal víťazný experiment Misie Mars 2, ktorý sa zameral na využitie ľudských vlasov a ochlpenia ako hnojiva pre pestovanie rastlín počas vesmírnych misií.

Súťaž organizujú Slovenské elektrárne v spolupráci so Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity (SOSA), Asociáciou pre mládež, vedu a techniku (AMAVET), Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI) a magazínom o vede a technike Quark.

20. 2. 2021

Výhody dištančného vzdelávania vo výučbe dejepisu

Od októbra 2020 sme sa ocitli v druhej vlne pandémie koronavírusu, zo dňa na deň sme zasadli doma pred počítač a začali s dištančnou výučbou. Skúsenosti s týmto typom výučby sme mali už od marca 2020 z prvej vlny, ale cítili sme, že tento raz musíme robiť mnohé veci ináč, lepšie. Premýšľali sme, ako výučbu skvalitniť, spestriť, ponúknuť žiakom čosi viac než len „klasické“ hodiny. Výsledkom je množstvo aktivít so vzácnymi hosťami, ktorých sme si na online hodiny pozvali. Uvádzame zoznam besied a prednášok uskutočnených v rozmedzí októbra 2020 až februára 2021 na hodinách dejepisu a na dejepisných seminároch.

 • doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD. (prodekanka Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a vedúca Katedry histórie na FF TU v Trnave) – prednáška o možnostiach štúdia na FF TU, vedecká práca historika a využívanie primárnych prameňov – pre Seminár z dejepisu (4. ročník)
 • doc. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD. (Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity M. Bela v B. Bystrici) – prednáška Nacizmus a neonacizmus v dejinách a v súčasnosti – pre Seminár z dejepisu (4. ročník)
 • Mgr. Peter Vanko (metodik – lektor SNM – Múzea holokaustu v Seredi) – online vzdelávacia aktivita Ženy z transportov pre štyri triedy tretieho ročníka, Príbeh Naftaliho – pre kvartu
 • Bc. Jakub Gebrlín a Bc. Tomáš Čavojský (študenti leteckého inžinierstva na Fakulte strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brne) – beseda o technológiách dištančného vzdelávania na vysokej škole a o výhodách a prekážkach slovenského študenta na zahraničnej vysokej škole – pre Seminár z dejepisu a Vybrané kapitoly z dejepisu (4. ročník)
 • Bc. Matej Škultéty a Bc. Peter Belák (študenti práva na PF Univerzity Komenského a Trnavskej univerzity) – prednáška o možnostiach štúdia na PF UK, PF TU, uplatnenie právnikov v praxi, prepojenie vedomostí z gymnázia na vysokoškolské štúdium – pre Seminár z dejepisu a Vybrané kapitoly z dejepisu (4. ročník)
 • Bc. Martin Tokár a Martin Nemec (študenti ekonómie na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave) – beseda o možnostiach štúdia v zahraničí prostredníctvom programov Erasmus+ (Francúzsko, Chorvátsko) – pre Seminár z dejepisu a Vybrané kapitoly z dejepisu (4. ročník)
 • Ľubomír Blaho a Dušan Belák (študenti učiteľstva dejepisu a vybraného predmetu na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre) – beseda o spôsobe štúdia na slovenskej vysokej škole, výhody a nevýhody štúdia učiteľstva, analýza bakalárskeho a magisterského učiteľského študijného programu dejepisu – pre Seminár z dejepisu a Vybrané kapitoly z dejepisu (4. ročník)
 • Martin Lukáč (VIIb) – rovesnícka prednáška o vývoji zbraní a bojovej techniky od konca 19. storočia do konca prvej svetovej vojny – pre štyri triedy tretieho ročníka
 • Michal Líška (VIIb) – rovesnícka prednáška o zbraniach a zbraňových systémoch druhej svetovej vojny – pre tri triedy tretieho ročníka a kvartu

Myslíme si, že tieto podujatia by sa v takej miere na hodinách v škole uskutočniť nedali (z kapacitných, časových, priestorových a osobných dôvodov), preto nie sme tými, ktorí na zmenené podmienky neustále nadávajú, ale konštatujeme, že v tomto nám dištančné vyučovanie pomohlo. Samozrejme, radi sa do školy opäť vrátime, no veríme, že aj na čas dištančného štúdia budú mnohí spomínať ako na čas prehlbovania a obohacovania vedomostí. Hosťom ďakujeme za ich čas a ochotu.

PhDr. Monika Siváková

18. 2. 2021

FYKOSÍ FYZIKLÁNÍ

Dňa 12. 2. 2021 sa uskutočnil 15. ročník medzinárodnej súťaže FYZIKLÁNÍ. Tento rok súťaž prebiehala online formou. Do súťaže sa zapojilo 442 tímov. Našu školu reprezentovali Ján Plachý (3.A) a Adam Benjamín Plšek (sexta), ktorí spolu s kamarátmi z banskobystrického gymnázia obsadili celkovo 12. miesto (1. miesto na Slovensku).

Vvýsledky

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

PK Fyzika

28. 1. 2021

Celoplošné testovanie

V sobotu a nedeľu 30. a 31. januára budú v našej škole opäť otvorené 2 testovacie miesta na antigénové testovanie. Na jednom mieste (hlavný vchod) je možné si rezervovať termín.

27. 1. 2021

Základné informácie o termínoch prijímacieho konania

Na základe rozhodnutí minister školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 4. 1. 2021 a 26. 1. 2021 oznamujeme uchádzačom o štvorročné aj osemročné štúdium na našej škole a ich zákonným zástupcom:

 1. Termín na zverejnenie podmienok prijatia na štúdium v strednej škole je do 26. februára 2021. Podmienky prijatia na Gymnázium V. B. Nedožerského v Prievidzi budú zverejnené na webovom sídle školy.
 2. Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole (ďalej len „prihláška“) zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom riaditeľovi základnej školy je do 8. apríla 2021.
 3. Termín na odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na strednú školu je do 16. apríla 2021.
 4. Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2021/2022, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú.
 5. Termíny prijímacích skúšok sú: v prvom termíne 3. mája 2021 (a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021), v druhom termíne 10. mája 2021 (a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021).
 6. Termín na rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle strednej školy je do 20. mája 2021.
 7. Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka je do 20. mája 2021.
 8. Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je do 25. mája 2021.

Úplné znenie rozhodnutí MŠVVŠ SR nájdete: https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/prijimacie-konanie#rozhodnutie-ministra-k-terminom-a-podmienkam-prijatia-na-studium-na-ss-26-1-2021

"Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?"

Na voliteľnom seminári zo psychológie sme sa zapojili do celoslovenského projektu, "Koľko lásky sa zmestí do jednej krabice od topánok". Nielen milé drobnosti, sladkosti ale aj kus svojho srdiečka venovali žiačky seniorom, ktorí si zaslúžia našu pozornosť.

Ďakujeme Shazade Maref za grafickú úpravu fotiek.

"Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?"

Pridajte sa do celoslovenskej zbierky "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?".
Potešme tieto Vianoce seniorov z domova dôchodcov, pre ktorých to bude tieto Vianoce možno jediný darček.

Ako sa zapojiť? Zoberte krabicu od topánok, zabaľte darčekovým papierom zvlášť spodnú časť a zvlášť vrchnák, aby sa dala prekontrolovať.

Do krabice vložte niečo:
1. Sladké
2. Slané
3. Čo zahreje zvnútra (káva, čaj...)
4. Čo zahreje zvonka (ponožky, šatka, čiapka...)
5. Voňavé ( kozmetika - mydlo, šampón, krém...)
6. Na pamiatku (šálka, kniha, krížovky, pohľadnica)

Krabicu prosím odovzdajte na Zberné miesto:
PRIEVIDZA: Solárne štúdio Karibik, Hviezdoslavova 5

Viac info na: www.kolkolasky.sk

1. 12. 2020

Medzinárodná súťaž iBOBOR 2020

V dňoch 11. 11. – 16. 11. 2020 sa aj naša škola zapojila už do 14. ročníka medzinárodnej súťaže v informatike pod názvom iBobor. V tomto roku súťažilo 55 064 súťažiacich z 804 škôl iba na Slovensku. Organizátorom súťaže na našej škole, ktorá tento rok prebiehala iba online, bola PaedDr. Karin Malátová. Do súťaže sa v tomto roku z našej školy zapojili iba 6 žiaci, napriek tomu dosiahli výborné výsledky. Naši žiaci súťažili v troch kategóriách. Z celkového počtu zúčastnených dvaja súťažili v kategórii Kadet, jeden v kategórii Junior a traja v kategórii Senior. Piati z nich boli úspešní, pričom študent 3.A Ján Plachý získal maximálny možný počet bodov.

Víťazom i všetkým úspešným blahoželáme, ďakujeme, že sa zúčastnili a ostatným držíme palce na budúci rok. Podrobnosti o súťaži nájdete na stránke www.ibobor.sk.

25. 11. 2020

Obchodná verejná súťaž - nájom bufetu

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov - prevádzkovanie školského bufetu od 01. 03. 2021 do 30. 06. 2025. Ide o priestor o výžmere 10 m2. Cenové ponuky je potrebné doručiť v listinnej podobe do 11. 01. 2021 do 10. hod. na adresu školy: Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza v uzatvorenej obálke s označením "OVS-školský bufet - NEOTVÁRAŤ".

Ďalšie podmienky a podrobnosti sú zverejnené na webovej stránke školy: www.gympd.sk (v záložke "o škole - zverejňovanie dokumentov - súťaže") a na úradnej tabuli na intenetovej stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja.

24. 11. 2020

Úspech v súťaži Fyzikálny náboj

Fyzikálny náboj je medzinárodná súťaž v rýchlostnom počítaní fyzikálnych úloh pre päťčlenné tímy stredoškolákov, ktorí reprezentujú svoje školy. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo najviac pripravených úloh. Úlohy sú netradičné, kreatívne a rozvíjajú fyzikálne myslenie. Tento rok sa súťaž konala dištančne 13. 11. 2020. Našu školu reprezentovali nasledovní študenti: Ján Plachý (3.A), Adam Benjamín Plšek (sexta), Marek Michalovič (oktáva), Viera Glevitzká (2.A), Tomáš Iliaš (2.A). V kategórii Seniori – medzinárodne, kde súťažilo 111 družstiev obsadili 10. miesto a v kategórii Seniori – Slovensko, kde sa do súťaže zapojilo 44 družstiev obsadili 5. miesto. K dosiahnutému výsledku srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy

PK Fyzika

Poznáme úspešných riešiteľov 12. ročníka celoštátneho kola Dejepisnej olympiády

Michal Líška (VIIb) a Peter Gašparovič (IV.E) ako víťazi krajského kola v kategóriách A a B postúpili do celoslovenského kola 12. ročníka Dejepisnej olympiády za školský rok 2019/2020. Vzhľadom k pandemickej situácii bolo konanie celoštátneho kola odložené na 6. októbra 2020. Súťažiacim odborná porota vyhodnotila projekty – súťažné práce, najlepší piati z každej kategórie sa zúčastnili online pohovoru s odbornou komisiou.

Súťažiaci, ktorí získali viac ako 30 bodov z 50, boli zaradení medzi úspešných riešiteľov, bez ohľadu na umiestnenie. Peter Gašparovič medzi takýchto úspešných riešiteľov patrí, Michal Líška v kategórii A postúpil do užšieho výberového kola a obstál naozaj výborne, podarilo sa mu získať 3. miesto.

Slovenský inštitút mládeže Iuventa je garantom predmetových súťaží, o priebehu celoštátneho kola sa môžeme dočítať aj na jeho stránkach v článku pod linkom https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Novinky/dejepisne-talenty-objavene-napriek-nepriaznivej-situacii.alej?ind= .

Na oboch súťažiacich som ako ich konzultantka a členka komisie krajského kola Dejepisnej olympiády veľmi hrdá, chlapci dokázali za mimoriadnych okolností obhájiť svoju celoročnú vedeckú námahu, ktorá im napokon priniesla hmatateľné výsledky. Prajem im, aby sa im naďalej darilo a aby v histórii nachádzali radosť a zmysel.

PhDr. Monika Siváková

9. 10. 2020

K. A. Medvecký 1875 – 1937 (výstava k 145. výročiu narodenia)

Klub priateľov histórie Bojníc, Kutúrne centrum Bojnice a Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza v období mesiacov september – október 2020 v priestoroch klubovne gymnázia usporiadali výstavu k 145. výročiu narodenia významného kňaza, etnografa, historika a politika Karola Antona Medveckého, ktorého regionálne pôsobenie je spojené najmä s mestom Bojnice a jeho farnosťou.

Výstavu videli žiaci gymnázia a dozvedeli sa mnoho nových faktov zo života tejto významnej osobnosti, či už o Medveckého detstve a študentských rokoch, o jeho pôsobiskách, stavebnej činnosti v Bojniciach a okolí, o jeho politickom vklade pri koncipovaní Deklarácie slovenského národa v roku 1918, o jeho spisovateľskej činnosti, archeologických aktivitách, resp. o spomienkach jeho súčasníkov.

Žiaci si uvedomili, že získané poznatky je možné využiť na hodinách slovenského jazyka a literatúry, občianskej náuky, etickej a náboženskej výchovy, na dejinách umenia. Nemenej sú dôležité Medveckého ľudské a morálne hodnoty nezištnej pomoci slabým, podpora národného cítenia, ktoré môžu byť pre súčasnú mladú generáciu inšpiráciou.

K realizácii výstavy bolo potrebné zabezpečiť spoluprácu viacerých inštitúcií, preto by sme chceli poďakovať za pomoc a ochotu Kultúrnemu centru Bojnice na čele s pani riaditeľkou Ing. Emíliou Belianskou, Klubu priateľov histórie Bojníc a jeho členkám PaedDr. Sylvii Maliarikovej, MVDr. Kamile Gordanovej, Mgr. Anne Rakúsovej, PhDr. Eve Morávkovej, bez ktorých obetavej snahy by táto výstava v priestoroch gymnázia nemohla byť sprístupnená.

PhDr. Monika Siváková

9. 10. 2020

Výsledky dejepisných súťaží zo školského roku 2019/2020 – dištančné kolá

Vzhľadom k situácii s pandémiou šírenia nového koronavírusu a prechodom na dištančnú formu vyučovania od marca 2020 boli podmienky konania viacerých dejepisných súťaží pozmenené, no i napriek sťaženej situácii naši žiaci v nich dosiahli významné úspechy.

Dejepisná olympiáda – dištančné krajské kolo sa konalo až v septembri 2020. Sme pyšní na víťazov oboch kategórií, pretože sú z našej školy. Michal Líška (sexta B) obsadil 1. miesto v kategórii A (s prácou Skrytá cirkev v Prievidzi v rokoch 1960 – 1989), Peter Gašparovič (III.E) obsadil 1. miesto v kategórii B (s prácou M. R. Štefánik – známy neznámy). Obe práce postupujú do celoslovenského kola.

Stredoškolská odborná činnosť – v odbore 1 (voľný čas) sa na 2. mieste v krajskom kole umiestnil René Gažo (I.A) s prácou História a jej výskyt v počítačových hrách. Práca postúpila do celoslovenského kola, kde sa umiestnila medzi úspešnými projektami. V odbore 13 (história, filozofia, právne vedy) sa na 3. mieste v krajskom kole umiestnil Erik Gubov (sexta B), ktorý prezentoval prácu Príspevok k dejinám motocyklov – historická rekonštrukcia Jawy 555.

Dejepisná súťaž gymnázií ČR a SR – vzhľadom k organizačným komplikáciám sa krajské kolo v marci 2020 nekonalo, jeho realizácia sa posúva na marec 2021, na súťaž sa pripravuje tím žiakov: Adrián Šikula (II.D), Andrea Podolanová (II.A), Martin Lukáč (septima B).

Víťazom súťaží blahoželáme a držíme palce aj v súťažiach v aktuálnom školskom roku!

PhDr. Monika Siváková

24. 9. 2020

Výsledky OVS

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza vyhlasuje výsledky obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov na prevádzkovanie jedného automatu na teplé nápoje a jedného automatu na kusový predaj potravinových výrobkov.

V stanovenom termíne bola predložená len 1 ponuka. Ponuku predložila firma: Vladimír Borko T 613, Veľkonecpalská 148, 971 01 Prievidza. Ponúknutá výška nájomného bola 20,- Eur za 1 m2 mesačne.

22. 9. 2020

Jedenásť statočných

V utorok 15. 9. 2020 sme sa my, žiaci 1.A vydali na turistiku s našim triednym učiteľom. Náš výlet smeroval na pohorie Vtáčnik, vrch Buchlov. Stretli sme sa na mieste a vyrazili do hôr. Najskôr terén nebol vôbec náročný, zvládali sme ho bez problémov. Neskôr to začalo byť strmšie a všetci sme lapali po dychu. Dali sme si krátku prestávku na osvieženie a doplnenie energie. Potom sme sa vydali na posledný úsek našej trasy. Terén bol trochu horší, išli sme cez tiesňavu, kde sme šplhali po rebríkoch. Chcelo to trochu sily, ale všetci sme to úspešne zvládli, dokonca aj pes, ktorého priviedla spolužiačka. Keď sme prešli týmto úzkym úsekom, dostali sme sa na vrchol Buchlova. Ten výhľad bol neskutočný. Videli sme na všetky strany, obloha bola bez jediného oblaku. Odfotili sme sa pri dvojkríži, porozprávali sa a trochu sa aj poopaľovali. Bolo tam tak krásne, až sa nám skoro nechcelo ísť naspäť.

Tamara Halenárová, 1.A

18. 9. 2020

So Štefánikom súťažíme do konca septembra!

Súťaž z dielne Trenčianskeho samosprávneho kraja pokračuje ešte necelý mesiac. Šancu zapojiť sa chceme dať aj najmenším, ktorí sa po prázdninách vrátili do škôlok, škôl či centier voľného času.

Letné mesiace ubehli ako voda a máme tu nový školský rok. Deti sa vrátili do školských lavíc, mnohé aj k svojim predchádzajúcim mimoškolským aktivitám v rámci centier voľného času. Aj to bol dôvod, prečo sme sa rozhodli predĺžiť tematicky ladenú súťaž zachytávajúcu Najväčšieho Slováka očami ľudí rôznych vekových kategórií. Príspevky jednotlivcov alebo skupín vo forme textu či kresby čakáme do konca septembra. Doručiť ich je potrebné spolu so súhlasom so spracovaním osobných údajov na adresu župného úradu v Trenčíne.

Autor víťazného príspevku, ktorého svojím hlasovaním na našom facebookovom profile určí verejnosť, získa VIP kartu Slovenského národného múzea (SNM). Spoznať životný príbeh košarišského chlapca vďaka vstupenke do Múzea M. R. Štefánika v Košariskách budú môcť aj víťazi na druhom a treťom mieste. Ceny venovalo Slovenské národné múzeum – Múzeum M. R. Štefánika v Košariskách.

Štatút súťaže Najväčší Slovák mojimi očami spolu so súhlasom so spracúvaním osobných údajov je priložený pod tlačovou správou.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Barbora Jánošková, Odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK, barbora.janoskova@tsk.sk, tel.: +421/ 32/ 65 55 910, mobil +421/ 901/ 918/ 146

11. 9. 2020

Ponuka krúžkov pre školský rok 2020/2021

Študenti, tu je zoznam krúžkov, ktoré by sa tento školský rok mohli otvoriť. Vaše povinnosti sú nasledovné:

 1. vyberiete si krúžok
 2. zapíšete si ho do zoznamu, ktorý Vám dá Váš triedny. V zozname musí jasne figurovať názov krúžku aj meno vedúceho krúžku
 3. vzdelávací poukaz dáte podpísať rodičom (plnoletí si ho môžu podpísať sami) a odovzdáte ho Vášmu triednemu najneskôr do piatku 18. septembra 2020 !!!
 4. môžete navštevovať aj viac krúžkov, vzdelávací poukaz odovzdáte však len do jedného. Do zoznamu zapíšete len ten krúžok, do ktorého odovzdávate vzdelávací poukaz. Tie ďalšie si vybavíte osobne u vedúcich krúžkov.

2. 9. 2020

Dostali sme dar

Nestáva sa to často, skôr naopak. Dnes nás ale potešila príjemná návšteva pána riaditeľa Unikliniky kardinála Korca, s. r. o. Zdravý život Ing. Miloša Mladého MBA.

Priniesol nám 1000 trojvrstvových ochranných rúšok. Pra každého študenta aj zamestnanca našej školy. Veľmi nás to potešilo.

Otvorili sme nový školský rok plný rôznych opatrení. Možno sa nám niekedy zdajú prísne či príliš striktné, každopádne ich úlohou je ochrániť zdravie každého jedného zamestnanca aj študenta. A iba o to ide.

Spolupatričnosť sa v týchto "ťažkých časoch" cení najviac.

Ďakujeme!

2. 9. 2020

Oznam pre žiakov, ktorí majú ISIC kartu a chcú si predĺžiť jej platnosť

2. 9. 2020

Oznam pre žiakov, ktorí nemajú ISIC kartu a chcú ju získať

O kartu je možné požiadať do konca septembra (zatiaľ) postupom uvedeným v priloženom súbore.

30. 8. 2020

Inštruktáž k štipendiám

12. 8. 2020

Obchodná verejná súťaž

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom priestorov (2 m2) na umiestnenie jedného automatu na teplé nápoje a jedného automatu na kusový predaj potravinových výrobkov na 1. poschodí v budove školy.

Cenové ponuky je potrebné doručiť v listinnej podobe do 7. 9. 2020 do 10. hod. na adresu školy: Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza v uzatvorenej obálke s oznaèením "Nájom plochy na umiestnenie automatov - NEOTVÁRAŤ".

Ďalšie podmienky a podrobnosti sú zverejnené na webovej stránke školy: www.gympd.sk (v záložke "o škole - zverejòovanie dokumentov - súťaže") a na úradnej tabuli na intenetovej stránke Trenèianskeho samosprávneho kraja.

30. 7. 2020

Výsledky OVS - prenájom bufetu

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov - prevádzkovanie bufetu. V stanovenom termíne boli doručené 4 ponuky. Nasledovala elektronická aukcia, ktorej víťazom sa stala Marianna Gatialová. Vysúťažená suma je 52 €/m2, t. j. 520 € za celú plochu mesačne. Následne bude s výhercom popísaná Zmluva o nájme.

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ | Ochrana osobných údajov

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza