PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK telesnej a športovej výchovy Gymnázia V. B. N.

telesnej a športovej výchovy

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk

VOLITEĽNÉ PREDMETY Z TELESNEJ A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY

SEMINÁR Z TELOCVIKU

Seminár z telesnej a športovej výchovy nadväzuje a prehlbuje učivo vyučovacieho predmetu Telesná a športová výchova. Cieľom predmetu je zdokonaľovať a upevňovať telovýchovné a športové zručnosti, rozvíjať koordinačné a kondičné schopnosti, podporovať rozvoj všeobecnej pohybovej výkonnosti a telesnej zdatnosti. Prehlbovať poznatky o technike a taktike vykonávania jednotlivých športových disciplín a podľa športových pravidiel ich realizovať v praxi. Umožniť žiakom pochopiť ako reaguje organizmus človeka na fyzickú záťaž a aké pozitívne adaptačné zmeny u človeka vyvoláva pravidelná športová aktivita. Základným cieľom je, aby žiaci vedeli plánovať a realizovať svoj vlastný pohybový režim, aby sa orientovali v problematike zdravej výživy a osvojili si základy zdravého životného štýlu.

Našim cieľom je prispieť k príprave na pohybovú- talentovú časť prijímacích skúšok na vysokú školu ( FTVŠ, Pedagogické fakulty, Akadémia policajného zboru a pod.).

VYUČOVACÍ PROCES

Časová dotácia predmetu je 2 hodiny týždenne, tj. 66 hodín ročne, ktorá je tvorená dvoma zložkami.

Teoretická príprava, sa venuje základom anatómie a fyziológie sústav človeka a ich reakciám a adaptačným zmenám, ktoré nastávajú vplyvom tréningu, diagnostike a analýze výsledkov testovania funkcie týchto sústav a charakteristike testových batérií. Oboznamujeme sa s problematikou zdravej výživy, pitného režimu, regenerácie a zdravého životného štýlu. Teoretická príprava je realizovaná v rozsahu 16 hodín v učebni biológie.

Športová príprava sa realizuje v rozsahu 50 vyučovacích hodín a telocvični a multifunkčnom športovom ihrisku.

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza