PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK telesnej a športovej výchovy Gymnázia V. B. N.

telesnej a športovej výchovy

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk

Prezentácia predmetu

Vzdelávacia oblasť vytvára priestor na realizáciu a uvedomenie si potreby celoživotnej starostlivosti o svoje zdravie. Žiaci si osvojujú si teoretické vedomosti a praktické skúsenosti vo výchove k zdraviu prostredníctvom pohybových aktivít, telesnej výchovy, športovej činnosti a aktivít v prírodnom prostredí. Poskytuje základné informácie o biologických, fyzických, pohybových, psychologických a sociálnych základoch zdravého životného štýlu. Získaný komplex kompetencií spolu s osvojenými telovýchovnými a športovými zručnosťami by sa mal stať v konečnom dôsledku súčasťou jeho životného štýlu a postojom k životnej filozofii.

Všeobecným cieľom telesnej a športovej výchovy ako vyučovacieho predmetu je umožniť žiakom primerane sa oboznamovať, osvojovať si, zdokonaľovať a upevňovať správne pohybové návyky a zručnosti, zvyšovať pohybovú gramotnosť, rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti, podporovať rozvoj všeobecnej pohybovej výkonnosti a zdatnosti.

Vzdelávanie v predmete telesná a športová výchova je rozdelené do štyroch hlavných modulov, zahrňujúcich základné vedomosti o zdraví, pohybe, výžive, o význame pohybových aktivít pre udržanie zdravia, prevencii ochorení, zdravotných rizík, športovej činnosti, pohybovej výkonnosti, telesnej zdatnosti, životnom štýle.

Časová dotácia hodín TSV pre štvorročné gymnázium

1. ročník: všeobecné triedy 3 hod. a špeciálne triedy 2 hod./ týždeň

2. ročník: všeobecné triedy 3 hod. špeciálne triedy 2 hod./ týždeň (z toho je 1 hodina týždenne vyčlenená na vyučovanie Tanca a spoločenskej výchovy realizovaná učiteľmi tanca zo ZUŠ Xoana)

3. ročník: všeobecné triedy 3 hod. a špeciálne triedy 2 hod./ týždeň

4. ročník: všetky triedy 2 hod./ týždeň

Časová dotácia hodín TSV pre osemročné gymnázium

Prima až Kvarta 2 hod./ týždeň

Kvinta 3 hod./ týždeň

Sexta 3 hod./ týždeň (z toho je 1 hodina týždenne vyčlenená na vyučovanie Tanca a spoločenskej výchovy realizovaná učiteľmi tanca zo ZUŠ Xoana)

Septima 3 hod./ týždeň

Oktáva 2 hod./ týždeň

ŠPORTY a ŠPORTOVÉ HRY KTORÝM SA VENUJEME SÚ:

Atletika, Basketbal, Baseball, Bedminton, Floorball, Fresbee, Futbal, Futsal, Gymnastika a rôzne formy aerobiku ( cvičenie na bossu, fitlopte, s overbalmi, malými činkami, gumami), Hádzaná, Jóga, Ringo, Stolný tenis, Tanec, Volejbal, Vybíjaná

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza