PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK chémie Gymnázia V. B. N.

chémie

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk


VOLITEĽNÉ PREDMETY Z CHÉMIE

Voliteľné predmety z chémie sú súčasťou vzdelávacej oblasti Človek a príroda, rozši-rujú všeobecné vzdelanie žiakov z chémie a súčasne poskytujú základy nevyhnutné pre ďalšie vzdelávanie (chemické odbory, medicína, farmácia, veterinárske lekárstvo, environmentálne vedy a pod.).

3. ročník

Chemické výpočty

Obsah učiva je zameraný na dva základné ciele na overovanie teoretických poznatkov získaných počas doterajšieho štúdia chémie na stredných školách a prehĺbenie poznatkov z chémie na stredných školách najmä rozšírením aplikačných možností, a tak vytvárať lepšie predpoklady na úspešné zvládnutie prijímacích pohovorov z chémie na vysokých školách. Východisko pre poznatky o základných výpočtoch tvoria všeobecne platné, teoretické poznat-ky a vzťahy medzi základnými charakteristikami látok a poznatky o zákonitostiach chemic-kých reakcií. Tieto poznatky umožňujú v učebnom predmete chémia aplikovať v dostatočnej miere jednotlivé myšlienkové operácie a metódy vedeckého poznávania. Realizovaním mo-derných foriem, prostriedkov a vyučovacích metód vyučovania sa vytvárajú podmienky pre formovanie a rozvíjanie logického a tvorivého myslenia a konania žiakov. Tvorivé myslenie umožňuje žiakom správne aplikovať poznatky pri riešení problémových úloh teoretického aj praktického charakteru.

Seminár z chémie

Obsah učiva je zameraný na rozširujúce učivo a doplňujúce texty z oblasti všeobecnej a anorganickej chémie, ktoré majú žiakom napomáhať zvládnuť maturitnú skúšku a prijímacie pohovory z chémie na vysokých školách. Východisko pre poznatky o základných výpočtoch tvoria všeobecne platné, teoretické poznatky a vzťahy medzi základnými charakteristikami látok a poznatky o zákonitostiach chemických reakcií. Tieto poznatky umožňujú v učebnom predmete chémia aplikovať v dostatočnej miere jednotlivé myšlienkové operácie a metódy vedeckého poznávania. Realizovaním moderných foriem, prostriedkov a vyučovacích metód vyučovania sa vytvárajú podmienky pre formovanie a rozvíjanie logického a tvorivého mys-lenia a konania žiakov. Tvorivé myslenie umožňuje žiakom správne aplikovať poznatky pri riešení problémových úloh teoretického aj praktického charakteru.

4. ročník

Chemické výpočty

Chemické výpočty sú nutné pre kvantitatívne pochopenie základov chemických dejov. Opakovaním výpočtov určitého typu sa upevňujú potrebné myšlienkové postupy, na základe ktorých je možné riešiť aj ďalšie úlohy a súčasne sa tým upevňuje znalosť niektorých teore-tických základov anorganickej chémie a na ňu nadväzujúcich disciplín. Chemické výpočty pomáhajú zvládnuť a správne pochopiť základné chemické zákony a vzťahy, čo umožňuje ich aplikáciu pri riešení bežných laboratórnych , ale aj prevádzkových chemických problémov. Po obsahovej stránke sa kladie dôraz na sústavy látok a kvantitatívne vyjadrenie ich zloženia, na látkové bilancie v sústavách bez chemického deja, na látkové bilancie v sústavách s chemic-kým dejom (s maximálnym využitím rozsahu reakcie), na chemickú rovnováhu, protolytické rovnováhy, rovnováhy málorozpustných elektrolytov, komplexotvorné rovnováhy, ale aj na výpočty súvisiace s fyzikálnochemickými dejmi v živých sústavách (osmotický tlak), atď. Všetko to má smerovať k napomáhaniu žiakom zvládnuť nielen maturitnú skúšku, ale predo-všetkým prijímacie pohovory z chémie na vysokých školách.

Seminár z chémie

Obsah učiva je zameraný na rozširujúce učivo a doplňujúce texty z oblasti organickej chémie a biochémie, ktoré majú žiakom napomáhať zvládnuť maturitnú skúšku a prijímacie pohovory z chémie na vysokých školách. Organická chémia je zameraná na štruktúru orga-nických zlúčenín, typy väzieb a z toho vyplývajúce chemické vlastnosti. Jednotlivé typy or-ganických zlúčenín sú zoradené podľa charakteristických skupín, ktoré určujú vlastnosti a reaktivitu. Dôraz sa kladie na izomériu organických zlúčenín a mechanizmy organických reakcií. Z toho možno plynule prejsť k zložitejším prírodným zlúčeninám, kde sa vyskytujú podobné reakcie, pribúda však organizovanosť a dokonalá vyváženosť, vlastná reakciám v živých organizmoch. Pozornosť sa venuje tiež enzýmovej katalýze a regulácii biochemických procesov, metabolizmom jednotlivých prírodných látok.

Vybrané kapitoly z chémie

Obsah učiva je zameraný na rozširujúce učivo a doplňujúce texty z oblasti všeobecnej a anorganickej chémie (napr. Lewisova teória kyselín a zásad, väzbové pomery v koordi-načných zlúčeninách – teória kryštálového poľa, výskyt a spracovanie kovov...), ďalej na problematiku chémie makromolekulových látok, heterocyklických zlúčenín, ale aj na zvlášť poučné úlohy o potravinách a nápojoch, o konzervácii potravín a o ich obaloch, o materiáloch prírodného pôvodu atď. Uvedené poznatky majú žiakom napomáhať zvládnuť maturitnú skúšku a prijímacie pohovory z chémie na vysokých školách. Tak isto bude vytvorený priestor, v ktorom sa budú riešiť úlohy na základe požiadaviek zo strany žiakov.

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza